Anlita Arbetstagarkonsult (löntagarkonsult)

De lokala fackliga organisationerna har möjligheten att använda en arbetstagarkonsult. (kallas även ofta för löntagarkonsult)
I dagens företag sker förändringar av olika slag. En central del i att få olika förändringar att både bli bra  och att genomföras i en önskvärd takt är dialogen mellan ledning och de fackliga organisationerna.
Möjligheten att anlita en arbetstagarkonsult ska därför ses som ett verktyg att få denna process så bra som möjligt. Tanken är därför att ge de fackliga företrädarna goda förutsättningar i denna dialog.
De fackliga kan vid förändringar i förhandligar med företaget begära att få anlita en konsult. Läs mer

När kan arbetstagarkonsult användas

Regelverket för anlitande av arbetstagarkonsult finns i utvecklingsavtalet. (Som är tecknat mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO).
Exempel på problem när arbetstagarkonsult används

 • Företag planerar att lägga ned verksamhet
 • Koncentrera verksamhet till färre orter
 • En omorganisation
 • Ett rationaliseringspaket föreslås
 • Flytt av verksamhet till lågkostnadsland
 • Outsourcing av tillverkning 
 • Outsourcing av  IT-, Ekonomi-, HR, etc
 • Utförsäljning av verksamhet, dotterbolag.
 • Införande av nytt verksamhetssystem
 • Företaget går dåligt 
 • Vilka konsekvenser får företagets strategi 
 • Verksamhet behöver nya ägare

Vilken nytta har vi av att anlita en arbetstagarkonsult

När företag förändras har fackliga företrädare att ta ställning till svåra beslut. Besluten är ofta av karaktären att konsekvensen för medlemmarna och företaget är betydande. I sådana situationer är det ett bra stöd att anlita en arbetstagarkonsult.
Stödet har sin fördel i att säkerställa och förstå företagets underlag bättre. Det gör det både lättare att acceptera nödvändiga beslut och att när det behövs kunna påverka och visa på andra vägar. 

En vanlig fråga är om beslut ändras efter det att en arbetstagarkonsult anlitats. Erfarenhet visar att i ungefär hälften av uppdragen förändras någon del av  beslut eller genomförandet. 

En effekt som både fack och företag lyfter fram är att processen skärps och förbättras när arbetstagarkonsult används. Läs mer

Hur arbetar en arbetstagarkonsult
 

Rollen för löntagarkonsulten kan variera. Det kan exempelvis vara:

 • Analysera företagets förslag
 • Beskriva och granska de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av företagets förslag
 • Att utarbeta alternativa förslag
 • Att göra en analys av föreslagets risker och fördelar
 • Att beskriva företagets ekonomiska situation
 • Vara ett "bollplank" och stöd för den fackliga gruppen
 • Ge en "second opinion"
Läs mer om hur en arbetstagarkonsult arbetar

Checklista för att anlita löntagarkonsult/arbetstagarkonsult

Att anlita en arbetstagarkonsult är en egen process. Vi har därför tagit fram en checklista för att underlätta för dig.  
Den består av följande moment:

 • Vad är problemet - vad behöver vi stöd/hjälp med
 • Tid är en viktig faktor
 • Initiativet ligger hos facket
 • Informera arbetsgivaren om avsikt
 • Välja konsult
 • Formulera uppdrag
 • Omfattning och tid
 • Viktigt med förankring hos företaget
 • Flera fackliga organisationer
 • Flera orter
 • Skapa en styrgrupp
 • Starta upp uppdraget
 • Var kan du läsa mer

Du kan alltid ringa oss på 076-829 54 34 för en mer personlig rådgivning.