Hur arbetar en arbetstagarkonsult

Ett uppdrag som arbetstagarkonsult baseras normalt på:

 • Ett uppdrag från en facklig grupp i ett företag
 • Uppdraget innebär oftast att  analysera och beskriva en förändring som företaget genomför. denna analys baseras på företagets underlag och samtal med olika medarbetare och chefer.
 • En kontinuerlig dialog med facklig styrgrupp
 • Intervjuer med ansvariga chefer, verksamhetsansvariga, underlagsansvariga och medarbetare.
 • Dialog med företagets företrädare 
 • En slutrapport

Rollen för arbetstagarkonsulten kan variera. Det kan exempelvis vara:

 • Att analysera företagets förslag
 • Att beskriva de ekonomisiska och organisatoriska konsekvenserna av företagets förslag
 • Att utarbeta alternativa förslag
 • att göra en analys av föreslagets risker och fördelar
 • Att beskriva företagets ekonomiska situation
 • Vara ett "bollplank" och stöd för den fackliga gruppen
 • Ge en "second opinion" 

Nedan ges en enklare beskrivning om de olika delarna i ett uppdrag. Hur arbetstagarkonsulten arbetar.
 

En beskrivning av hur vi arbetar som arbetstagarkonsulter

Varje arbetstagarkonsultuppdrag har sin egen karaktär. Nedan beskrivs ett "normaluppdrag".

1) Ett första möte

Bra är att tidigt få till ett första möte. Detta möte brukar bestå av att den fackliga gruppen beskriver bakgrund och sin bild av företagets förslag. Även att de ger en en beskrivning av varför och vad de behöver en konsult till.

Arbetstagarkonsulten presenterar sig. Vidare ges en presentation av hur en arbetstagarkonsult arbetar och hur ett uppdrag normalt går till.

Under första mötet är det vanligt att konsulten och den fackliga styrgruppen formulerar ett uppdrag/uppdragsbeskrivning.  Dessutom uppskattas tidsbehov för uppdraget.

Bra är att tidigt gå igenom är hur den fackliga styrgruppen och arbetstagarkonsulten ska arbeta framöver. Tex hur ofta man ska träffas, hur sekretess ska hanteras.

Ibland sker detta första  möte per telefon av praktiska skäl. (Även om ett fysiskt möte är att föredra)

En bra kompletterande del i det första mötet är ofta att konsulten träffar ansvarig från företaget. Detta möte är både en möjlighet för företaget att lära känna konsulten. Det är också ett bra ögonblick för konsulten att få företagets beskrivning av det aktuella förslaget och situation.

2) Avtal skrivs

Ett avtal ska skrivas om. I normalfallet presenterar vi som arbetstagarkonsulter ett förslag utifrån tidigare diskussioner. I detta avtal anges uppdrag, tidsomfattning, kostnad, slutdatum, hur rapportering skall ske, arbetsplan, sekretess.

Avtalet skrivs normalt under av arbetstagarkonsult, företaget och de fackliga organisatiornerna.

3) Arbetet startar upp

Uppstart av uppdraget sker oftast med ett nytt möte med fackliga styrgruppen.

Ett möte med ansvarig person i företaget. Det kan vara möte med beslutande chef, möte med projektledare. Det är även bra om det finns en kontaktperson i företaget som kan hjälpa till med att få underlag och få till möten med lämpliga personer.

I denna fas defineras vilka underlag som finns och om det finns andra underlag som konsulten behöver för sin analys.

En lista tas fram på normalt runt tio personer inom företaget som konsulten kan intervjua. Bra är om både företaget och den fackliga styrgruppen samarbetar för att få fram denna lista. De tilltänkta personerna bör oftast bestå av beslutande chefer, de som gjort underlagen, de som är ansvariga för berörd verksamhet och några medarbetare i berörd verksamhet.

4) Genomgång av underlag

Konsulten går igenom underlagen som finns. I denna fas är det även ofta så att konsulten behöver gå igenom och förstå det som ligger till grund för underlaget.

5) Intervjuer

Konsulten intervjuar de personer som finns på intervjulistan. Intervjuen sker med en person i taget. Normaltid för intervjuerna är en timme. Om behov finns av längre tid kan kompletteringar ske efteråt.

6) Dialog med fackliga Styrgruppen

I vårt arbetssätt trycker vi på att det är bra att ha möten relativt ofta mellan konsulten och den fackliga styrgruppen. Erfarenheten är att kvaliteten höjs på arbetet och de fackliga företrädarna behöver oftast tid och flera samtal för att tillgodogöra sig materialet. En orsak är ju att det är mycket känslor inblandade vid större förändringar.

Arbetssättet har visat sig göra att materialet mer kommer till nytta i företaget.

7) Analys

Konsulten gör sin egen analys utifrån underlag och intervjuer.

8) Kompletteringar

Eventuellt görs eventuella kompletteringar. Det kan vara att material behöver kvalitetssäkras eller att någon intervju behöver kompletteras.
I vissa fall kan det finnas behov av att företaget kompletterar sitt underlag.

9) Särskilda aktviteter

Beroende på uppdragets karaktär kan specifika insatser göras. Exempel är:
  - risk och konsekvensanalys
  - gruppintervjuer av medarbetare
  - enkätundersökningar
  - framtagande av förslag om hur en förändring kan genomföras

10) Delrapporter

Oftas görs en enklare delrapport under arbetets gång för den fackliga styrgruppen. Vid längre uppdrag görs flera.
Dessa är i sin karaktär muntliga men kan kompleteras med  presentationsmaterial.

11) Slutrapport

För den fackliga referensgruppen presenteras en slutrapport. Denna består ofta av en skriftlig slutrapport och en muntlig dragning av ett presentationsmaterial. I vissa fall görs endast en powerpoint-presentation som slutrapport.

12) Dragning för företaget

I normalfallet görs en presentation för företagets ledning efter rapporten dragits för den fackliga styrgruppen.

13) Andra presentationer

Om den fackliga styrgruppen och företaget kommer överens kan resultatet även dras för andra grupperingar inom företaget.
I vissa företag har det funnits önskemål att en kortare variant dras för berörda medarbetare och chefer.

14) Uppföljning

Efter uppdraget ger vi gärna råd och stöd om ni har frågor. Vi vill gärna ha ett samtal och höra hur vårt uppdrag fungerade.