Hur går det praktiskt till att anlita en arbetstagarkonsult

Funderar Ni över att anlita löntagarkonsult eller har praktiska frågor om hur det går till ta gärna kontakt med oss. Vi hjälper gärna till.
För att göra det lättare för fackliga organisationer att anlita arbetstagarkonsult har vi ställt samman en enklare checklista nedan.

Checklista för anlitande av en arbetstagarkonsult

Den här checklistan berör kortfattat ett antal punkter och frågeställningar som de lokala facken oftast ställs inför. Tanken är att listan ska vara en hjälp till hur det går till.
 • Vad är problemet - vad behöver vi stöd/hjälp med
När en förändring är på gång eller har presenterats av företaget är det bra om de fackliga företrädarna diskuterar och funderar igenom vad som är problemet. Samtidigt är det bra att tänka till om man behöver stöd/hjälp av en arbetstagarkonsult eller om den aktuella problematiken bäst hanteras på annat sätt.

Samtidigt är det bra att fundera över vad som som är oklart, osäkert eller problem. Exempelvis:
     - underlagen inte är tillräckliga
     - svårigheter att förstå underlag och sammanhang
     - företagets förslag löser inte företagets problem
     - behöver visa för medlemmarna att vi gjort allt 
     - saknas alternativ i underlagen
     - finns inte tillräckligt genomarbetade risk och konsekvensanalyser
     - själva förändringen är olycklig för företaget
 
 • Tid är en viktig faktor
Idag är tid en viktig faktor när företag vill genomföra olika förändringar. Det är därför bra om de fackliga företrädarna  tidigt i processen bestämmer sig för om man behöver en arbetstagarkonsults stöd. Det är både bra för de anställda och företaget. De fackliga ökar sin möjlighet att påverka ett beslut och att få tid att sätta sig in i problematiken. För företaget är det bra då tidsplaner inte behöver påverkas negativt och samtidigt kan man kvalitetssäkra eventuella förändringar.
Ta gärna kontakt med oss så kan vi ge råd och hjälpa till (läs mer)
 
 • Initiativet ligger hos facket
Ansvaret att ta initiativ till anlita en arbetsttagarkonsult ligger hos den fackliga organisationen på företaget.
 
 • Informera arbetsgivaren om avsikt
Det är bra att så fort som möjligt informera arbetsgivaren att Ni önskar anlita en arbetstagarkonsult.

Ger er tid att med arbetsgivaren både diskutera uppdrag, tidsaspekt och vilken arbetstagarkonsult. 
 
 • Välja konsult
Facken har att föreslå konsult. Om Ni önskar ha förslag på flera alternativ brukar de olika fackliga organisationerna ha förslag på ett antal.

Hör gärna av Er till oss. Ett första möte kan ofta vara ett bra vis att både lära känna varandra och hjälpa till med praktiska frågeställningar. 

Vår erfarenhet är att även om de fackliga organisationerna föreslår arbetstagarkonsult är det bra för fortsatta processen att arbetsgivaren upplever arbetstagarkonsulten som en kompetent och seriös person. 
 
 • Formulera uppdrag
Facken har att formulera ett uppdrag. Vi hjälper gärna till med detta.
Exempel på uppdragsbeskrivningar är:
      Konsulten åtar sig att åt uppdragsgivarens granska, analysera och vara ett stöd i samband med eventuell  
      nedläggning av "företagets" verksamhet i "X-stad".
      Konsulten ska särskilt beakta:
      ·      Att belysa analysera företagets förslag ur ett ekonomiskt perspektiv.
      ·      Att visa på styrkor och svagheter i företagets förslag.
      ·      Analyser risker och konsekvenser av företagets föreslagna åtgärder.
      ·      Att vara ett stöd för den fackliga styrgruppen i deras analys
.
 
Andra exempel är:
      -     Granska och analysera motiv och syfte med förändringarna.
      -     Analysera företagets förslag till besparingar och rationaliseringar. Visa på fördelar och
             alternativa möjligheter.
      -     Visa på konsekvenser vid outsourcing både för aktuell verksamhet och hela företaget vad
             gäller ekonomi, verksamhet och anställda.
      -     Göra och visa på en risk- och konsekvensanalys. Den ska göras med apekterna:
            verksamhet, ekonomi, försäljning och arbetsmiljö.
      -     Analysera företagets förslag till organisationsförändring. Särskild med inriktning på 
             dimensionering, funktionssätt och kostnader.
      -     Granska och analysera företagets förslag till genomförande av förändring.
 
 • Omfattning och tid
  Ett nödvändig moment är att skapa en uppfattning om hur mycket tid konsulten behöver för att göra ett seriöst arbete. Denna tid ska innefatta tid för genomgång av underlag, träff med ansvariga företagsledare, berörda chefer och medarbetare,  möten och dialog med fackliga styrgruppen samt att göra en analys och slutrapport.
 
 • Viktigt med en god förankring hos företaget
  Vår erfarenhet är att det är bra för de fackliga organisationerna att uppdrag och konsult är bra förankrat hos företaget. Det är ofta en bra grund för en seriös process och arbetsinsats.

Ett samtal via telefon eller fysiskt möte mellan oss och företagets ansvarige brukar lösa många av de frågeställningar och oro som företaget har.
 • Förhandling och avtal
De fackliga organisationerna och företaget ska göra en förhandling där man oftast fastställer:
     - uppdrag
     - vad omfattas
     - vilken konsult
     - tid och kostnadsram

 Ett avtal ska även skrivas. I normalfallet presenterar vi som arbetstagarkonsulter ett förslag utifrån tidigare diskussioner. I detta avtal anges uppdrag, tidsomfattning, kostnad, slutdatum, hur rapportering skall ske, arbetsplan, sekretess. Avtalet skrivs normalt under av arbetstagarkonsult, företaget och de fackliga organisatiornerna.
 • Flera fackliga organisationer
Ofta berörs flera fackliga organisationer av den berörda förändringen. Ta då en kontakt med dessa. Bra är oftast att gemensamt anlita arbetstagarkonsulten. 
 
 • Flera orter
I förändringar som berör flera orter kan det vara en fördel om en gemensam arbetstagarkonsult används. Finns anledning att fundera igenom detta.

Kan vara bra att kontakta koncernfacket.
 
 • Skapa en styrgrupp
De fackliga organisationer som är uppdragsgivare har att formera en styrgrupp. Den fackliga styrgruppen är arbetstagarkonsultens uppdragsgivare. Det är till denna grupp som konsulten rapporterar sitt uppdrag.

Det är bra om detta är en mindre gruppering.

Under arbetets gång behöver en kontinuerlig dialog ske mellan styrgrupp och arbetstagarkonsult.
 
 • Starta upp uppdraget
  När allt det formella är på plats är det läge för att starta upp uppdraget. Det sker oftast med ett första möte mellan konsult och styrgrupp. Dessutom ett möte mellan ansvarig person i företaget och konsulten.

På det första mötet med den fackliga styrgruppen
Brukar bestå av att den fackliga gruppen beskriver bakgrund och sin bild av företagets förslag. Även att de ger en en beskrivning av varför och vad de behöver en konsult till.

Arbetstagarkonsulten brukar presentera sig. Vidare ges en presentation av hur en arbetstagarkonsult arbetar och hur ett uppdrag normalt går till.

Under första mötet är det vanligt att konsulten och den fackliga styrgruppen går  igenom uppdrag/uppdragsbeskrivning.  Dessutom bra att gå igenom hur den fackliga styrgruppen och arbetstagarkonsulten ska arbeta framöver. Tex hur ofta man ska träffas, hur sekretess ska hanteras.

En bra kompletterande del i det första mötet är som nämnts ovan att konsulten även träffar ansvarig från företaget. Detta möte är både en möjlighet för företaget att lära känna konsulten. Det är också ett bra ögonblick för konsulten att få företagets beskrivning av det aktuella förslaget och situation.

Vill du läsa mer om hur ett "normaluppdrag" går till? Läs här
 • Ring gärna oss och ställ  praktiska frågor
Ta gärna kontakt med oss tidigt i processen så kan vi hjälpa till med de praktiska frågeställningarna.
 
 • Om du vill läsa mer om att anlita löntagarkonsult
Unionen har en skrift som heter :"Att anlita löntagarkonsult - ett stöd för förtroendevalda"  som är en bra läsning oavsett vilken organisation du tillhör. Den finns att hämta på Unionens hemsida.