Vad säger utvecklingsavtalet

Nedan gås igenom vad utvecklingsavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK säger vid anlitandet av arbetstagarkonsult. De olika delarna kommenteras och det ges även praktiska exempel på hur de normalt tillämpas/löses. Inom andra sektorer kan utvecklingsavtlet vara annorlunda, men grundprinciperna är oftast gemensamma.

I vilka företag kan arbetstagarkonsult användas

Avtalet säger

Rätten att använda en arbetstagarkonsult i §12 avser företaget med minst 50 anställda. Om lokala parter är ense kan §12 även omfatta företag med 25 - 50 anställda.

Nils-Åkes kommentarer

Det är inte förändringens storlek som regleras, exempelvis antalet varslade medarbetare. Utan företagets storlek och därmed inte heller arbetsplatsen.

När kan arbetstagarkonsult användas

Avtalet säger

De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att anlita arbetstagarkonsult för särskilt uppdrag inför förestående förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdas sysselsättning. Syftet med detta är att ge de fackliga organisationerna möjlighet att analysera föreliggande faktaunderlag och ta ställning till de frågor som förändringen aktualiserar.

Nils-Åkes kommentarer

Här är några exempel på förändringar och frågeställningar när arbetstagarkonsult anlitats.

 • Företag planerar att lägga ned hela eller delar av en verksamhet
 • Företag planerar att koncentrera verksamhet till färre orter
 • En omorganisation
 • Ett rationaliseringspaket föreslås genomföras
 • Är företagets förslag företagsekonomiskt lönsamt
 • Finns det andra kostnader som ej finns med i företagets underlag
 • Flytt av verksamhet till lågkostnadsland
 • Outsourcing: utläggning av verksamhet på externt företag
 • Outsourcing av en avdelning till tex ett IT-bolag, andra exempel är delar av ekonomiavdelning, HR, etc
 • Utförsäljning av verksamhet, dotterbolag
 • Införande av nytt verksamhetssystem
 • Företaget går dåligt och behöver sannolikt göra förändringar 
 • Vilka konsekvenser får företagets strategi för koncernens olika siter/anläggningar
 • Verksamhet behöver nya ägare

Beslut om konsult

Avtalet säger

Arbetsgivaren svarar för skäliga kostnader. Beslut att utse konsult ska föregås av förhandlingar med arbetsgivaren. Uppdragets omfattning, innehåll och kostnader ska preciseras och förslag till personval presenteras. Överenskommelse eftersträvas lokalt, om man inte kommer överens lokalt kan endera part begära central förhandling. Vid den centrala förhandlingen har facket tolkningsföreträde.

Nils-Åkes Kommentarer

Vi hjälper gärna till som bollplank för att finna lämpliga och bra beskrivningar på omfattning, uppdrag, innehåll och kostnader. Vi översänder gärna en presentation på vår konsult.

Vi  tar gärna fram ett förslag på avtal som beskriver omfattning, innehåll, kostnad, konsult, tidsperiod, slutdatum, arbetsplan och sekretess

Ett praktiskt råd

Ibland är  båda parter, fack och företag, osäkra inför användandet av arbetstagarkonsult. Det är lätt att då fastna i det formella. Då rekomenderar vi att Ni träffar Nils-Åke för ett praktiskt samtal. Det kan ta bort mycket av osäkerheten och skapa trygghet. Detta gäller även för arbetsgivaren. 

Vår erfarenhet är tydlig i att det är en fördel att företag känner trygghet i den valda konsulten. Även om det är facken som har att föreslå är de bra för arbetsprocessen och resultatet att en ömsesidig acceptans finns.

Kompetens

Avtalet säger

Extern arbetstagarkonsult ska vara auktoriserad eller godkänd revisor eller enligt arbetstagarorganisationerna på annat sätt ha nödvändig teoretisk och praktisk kompetens.

Nils-Åkes Kommentarer

Kompetenskraven har förändrats över tid. Idag är merparten av arbetstagarkonsulter företagsekonomer, strategi- och organisationskonsulter.

Jäv

Avtalet säger

Person som har intressen som strider mot företagets intressen som strider mot företagets affärsmässiga intressen får inte vara arbetstagarkonsult. Person som är arbetstagarkonsult i annat företag får ej utses utan godkännande av respektive arbetsgivare och arbetstagarförbund.

Nils-Åkes Kommentarer

Cen Consulting är ett oberoende konsultföretag. Vi ägs av våra konsulter.

I normalfallet har vi inte uppdrag i konkurrerande företag. Undantag görs endast om det accepteras av alla berörda.

Information från företagsledning

Avtalet säger

Arbetstagarkonsult ska få biträde från företagsledningen och information enligt MBL och detta avtal i den omfattning som krävs för uppdraget.

Nils-Åkes Kommentarer

I vårt standardavtal formuleras det "Arbetsgivaren svarar för att konsulten får tillgång till den information som behövs för uppdragets fullgörande samt att information / underlag tillhandahålls skyndsamt. Konsulten följer följer och arbetar utifrån svensk lagstiftning, regler och avtal på den svenska arbetsmarknaden."

Fackliga företrädare

Avtalet säger

De lokala fackliga representanterna utser förtroendevalda bland de anställda till vilka konsulten ska biträda och lämna information till. Ovan nämnda förtroendevalda kan med företagsledningen aktualisera information från konsulten till andra fackliga företrädare.
De lokala arbetstagarorganisationerna skall på begäran informera företagsledningen om konsultens arbete.

Nils-Åkes Kommentarer

De lokala facken utser vanligen en mindre grupp av fackliga företrädare som blir en styrgrupp. Det är denna styrgrupp som arbetstagarkonsulten rapporterar till och de är samtidigt konsultens uppdragsgivare. Om inte annat överenskommit mellan arbetsgivare och fackliga organisationerna är det till styrgruppens fackliga företrädare som konsulten rapporterar.

Praktiska råd

Det är oftast att föredra att de fackliga organisationerna på arbetsplatsen gemensamt anlitar  en arbetstagarkonsult och att de då formerar en gemensam styrgrupp.

Det är bra om det under uppdragets gång bra om det förs en öppen dialog mellan företag, fack och konsult så att alla kan känna trygghet i tidsplaner, om ytterligare information och underlag behövs.

Sekretess

Avtalet säger

De lokala arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren ska tillsammans sluta avtal med extern arbetstagarkonsult, i vilket sekretess ska regleras och påföljd för brott mot sekretessen.

Nils-Åkes Kommentarer

I vårt standardavtal ingår alltid en paragraf om sekretess. " Uppdragsgivaren förbinder sig att efterkomma lag, avtal och regler i övrigt som från tid till annan gäller ifråga om tystnadsplikt mellan uppdragsgivare / arbetsgivare. Konsult hanterar all information, såväl skriftlig som muntlig, konfidentiellt mot tredje part".

I vissa fall vid behov skrivs speciella sekretessavtal.