Vilken nytta har företaget av arbetstagarkonsult

Ofta om företaget inte har vana av arbetstagarkonsult finns ofta en initial oro. En träff med arbetstagarkosnsulten löser ofta upp detta. När uppdraget kommer igång försvinner oro oftast.
Vår ingång som arbetstagarkosulter är att det övergripande är att vad som är bäst för att företagets utveckling på både kort och lång sikt. Denna ingång är något som företag, fack och arbetstagarkonsulten har som en bra gemensam ram.
Vår erfarenhet är att även företaget har fördelar av att facken anliter en arbetstagarkonsult.

Exempel på nytta

I samtal med företagsledare efter genomförda uppdrag anges ofta följande positiva omdömen om att ha använt arbetstagarkonsult.
  • Skapar tillit
I och med användandet av arbetstagarkonsult fick vi en tillit till processen inom företaget. Medarbetarna kände att vi gjorde allt för att det skulle bli så bra som möjligt. Det gjorde att det blev bättre.
  • Kvalitetssäkrar
När någon annan tittade på våra underlag och vår tidsplanering gjorde att vi på ett bra vis kunde kvalitetsäkra denna.
  • En utomståendes ögon
En utomstående med erfarenhet från andra företag kunde se en del lösningar vi inte tänkt på. Det var bra att få våra perspektiv breddade.
  • Genomförandeprocessen går bättre
I och med att vi i företaget och de fackliga fått underlagen granskade kunde vi få en gemensam agenda vad som var självklart och vad vi skulle tänka till lite extra på. Detta gjorde att införandet blev lugnare och snabbare än vad som varit brukligt.
  • Det är alltmer komplext
Idag när det är komplext med utländska ägare är det inte alltid klart för oss i den lokala ledningen om varför saker ska göras. Det gör det svårt att ha en bra dialog med våra fackliga motparter. Arbetstagarkonsulten hjälpte oss att få en förklaring till varför och det gjorde att vi fick en bra dialog med våra fackliga organisationer.
  • Konsulten var en "tolk" mellan oss
Vi i ledningen är relativt nya i företaget som i sig  har en lång historia. Konsulten kom att fungera som en "tolk/översättare". Han lyckades översätta våra avsikter så facken fick förståelse samtidigt som han fick oss att förstå fackens dilemma och invändningar. Det var  en förutsättning för att vi skulle kunna gå vidare.

Några vanliga frågor

Frågeställningar som företaget har är ofta:

  • Tid
Ofta är det bråttom och företagets ledning har tidsplaner de vill följa.

Att ta in en arbetstagarkonsult kan stoppa upp processen något. Det behövs tid för dialog med den fackliga stygruppen, etc. Samtidigt är det en tid för reflektion vilket ofta är bra.

Vi försöker hitta lösningar som på ett gott vis försöker hantera fackets krav på en seriös process och ledningens önskan om att klara tidsplaner.
  • Sekretess
I vårt standardavtal ingår alltid en paragraf om sekretess. " Uppdragsgivaren förbinder sig att efterkomma lag, avtal och regler i övrigt som från tid till annan gäller ifråga om tystnadsplikt mellan uppdragsgivare / arbetsgivare. Konsult hanterar all information, såväl skriftlig som muntlig, konfidentiellt mot tredje part".

I vissa fall vid behov skrivs speciella sekretessavtal.
 
  • Oberoende
Cen Consulting är ett oberoende konsultföretag. Vi ägs av våra konsulter.

I normalfallet har vi inte uppdrag i konkurrerande företag. Undantag görs endast om det accepteras av berörda.